Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Hofi Vidanova (Vidanova Real Estate Development) en de overige entiteiten behorend tot de Vidanova Group (Vidanova Pension Fund, Vidanova Bank, Vidanova Life, Vidanova Management and Administrative Services) uitdrukkelijk afgewezen.

Hofi Vidanova biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Hofi Vidanova streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Hofi Vidanova streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Hofi Vidanova wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser heeft, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Eventueel vindt u daar zonodig updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Hofi Vidanova aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website eventueel wordt verwezen.
Hoewel Hofi Vidanova alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.
Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Hofi Vidanova worden gewijzigd.

Registratie chatsessies

Met het starten van een chat geeft u ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we alleen intern.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Hofi Vidanova dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Hofi Vidanova onderhouden en Hofi Vidanova heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Hofi Vidanova geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Hofi Vidanova dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hofi Vidanova.

Virussen

Hofi Vidanova garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.